K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookies.

cancel
Eukalyptová silice, 30 ml
  • Eukalyptová silice, 30 ml

Eukalyptová silice, 30 ml

109,00 Kč
S DPH

100% přírodní.

Počet

Eukalyptová silice

Eucalyptus globulus extract

Použití: Eukalyptus se používá jako repelent proti hmyzu, v masážních olejích k uvolnění bolavých svalů, v dentální kosmetice a v aromaterapii.


NEBEZPEČÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P210 Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. - Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P240 Uzeměte obal a odběrové zařízení.
P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/.../zařízení do výbušeného prostředí.
P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulace důkladně omyjte...
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

05122

Ke stažení

BL Eukalyptová silice

BL Eukalyptová silice

Ke stažení (140.38k)