K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookies.

cancel

Disiřičitan sodný, 25 kg

1 100,00 Kč
S DPH

Disiřičitan sodný

Počet

Disiřičitan sodný

Číslo CAS: 7681-57-4, Číslo ES: 231-673-0

Použití: dezinfekce

Kvalita látky: technická

NEBEZPEČÍ
H302
Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

04604

Ke stažení

BL disiřičitan sodný

BL disiřičitan sodný

Ke stažení (158.6k)