K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookies.

cancel
Skořicová silice 30 ml
  • Skořicová silice 30 ml

Skořicová silice, 30 ml

99,00 Kč
S DPH
Počet

100% PŘÍRODNÍ SKOŘICOVÁ SILICE

Cinnamomum Zeylanicum bark oil

Skořicová silice vhodná do kosmetiky.

Balení: 30 ml ve skle

VAROVÁNÍ:
H312 – Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 – Dráždí kůži.
H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H350 – Může vyvolat rakovinu.
H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


P201 – Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 – Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P261 – Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ….
P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P312  – PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302 + P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P308 + P313 – PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P333 + P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
 

05017

Ke stažení

Skořicová silice - BL

Ke stažení (166.39k)