K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookies.

cancel
Silice z jedle sibiřské, 10 ml
  • Silice z jedle sibiřské, 10 ml

Jedle bělokorá silice, 10 ml

65,00 Kč
S DPH
Počet

Silice z jedle bělokoré 100% přírodní
Fir Abies sibirica

NEBEZPEČÍ
H226 Hořlavá kapalina a páry
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H319 Způsobuje vážné podráždění očí
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů

P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

nebo lékaře.

P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P303+361+353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu

okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte

P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P403+235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P501 Odstraňte obsah/obal

05131

Ke stažení

Jedle sibiřská - silice_BL

Ke stažení (175.87k)