K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookies.

cancel

Pelyňková silice 0,5 l

2 600,00 Kč
S DPH

100% přírodní

Počet

Pelyňková silice 100% přírodní z rostliny Wormwood Anua.

Vůně pelyňku mimo jiné napomáhá při trávicích obtížích.

Balení: 0,5 l ve skle

Varování:

H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P331: NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

05479