K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti využíváme soubory cookies.

cancel

Meduňková silice 1 ml

99,00 Kč
S DPH

100% přírodní

Počet

Meduňková silice 100% přírodní z rostliny Meduňka lékařská (Melissa officinalis).

Meduňka příznivě působí proti depresím, proti nespavosti a snižuje krevní tlak. Její zklidňující účinky se využívají při akné nebo oparech.

4

Balení: 1 ml ve skleněné lahvičce

Varování:
H315: Dráždí kůži.

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305 + 351 + 338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + 313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

05461

Mohlo by vás také zajímat